Tiedote huoltajille

 

TIEDOTE HUOLTAJILLE

 

 

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet ohjeet järjestelyihin, joita noudattaen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen voidaan palata. Tärkeintä on välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja ja järjestää opetustilat niin, että niissä on normaalia enemmän väljyyttä. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Myös hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Epidemian leviämistä yhteiskunnassa rajoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta tartuntatautilain nojalla. Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri.

Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille.

Lähiopetus alkaa 14.5.2020 kaikilla kouluilla normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulunkäynnissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita.

 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf

 

Opetuksen järjestäminen

Alakoulussa luokanopettajat pääsääntöisesti vastaavat omasta luokastaan eli opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.

Yläkouluissa toimitaan normaalin aineopettajajärjestelmän mukaisesti eli opetusryhmät voivat vaihtua.

Oppilaiden siirtymisiä tilasta toiseen vältetään, suositeltavaa on, että kukin oppilasryhmä opiskelee mahdollisimman paljon omassa tilassaan.

Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana.

 

Ruokailu

Ruokailujärjestelyistä on sovittu ruokahuollosta vastaavien henkilöiden kanssa.

Kyläkouluilla oppilaat ruokailevat omissa luokissaan tai ruokalassa, jolloin ruokailuaikoja porrastetaan. Ruoanjakelun hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Suuremmissa kouluissa ruokaillaan osin luokissa, osin ruokalassa, jolloin ruokailuaikoja porrastetaan. Ruoanjakelun hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

 

 

Välitunnit

Välitunteja voidaan porrastaa tai välituntialueita voidaan lisätä väljyyden turvaamiseksi. Välituntijärjestelyissä on tärkeää lähikontaktien välttäminen.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toimintaa järjestetään pääosin normaalisti, mutta ryhmien muodostamisessa ja käytännön järjestelyissä otetaan huomioon edellä mainitut terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuurinministeriön ohjeet. Toimintaan osallistuvien lasten määrä on kartoitettu, jotta voidaan varata asianmukainen henkilöstömäärä.

 

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset jatkuvat 14.5.2020 alkaen normaalisti (normaalit reitit ja aikataulut). Mahdollisuuksien mukaan autoissa tulee välttää lähikontakteja.

Jos huoltaja ei halua käyttää kaupungin järjestämää kuljetusta, tulee siitä ilmoittaa Wilman välityksellä koulutoimistoon Maarit Yleniukselle viim. ma 11.5.2020 mennessä. Mikäli huoltaja kuljettaa lapsensa itse kouluun ja koulusta kotiin, on hän oikeutettu saamaan korvauksen. Korvaus on 20 snt/km ja se maksetaan kuljetusmatkalta (aamulla kotoa kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin). Lasku tulee toimittaa koulutoimistoon mahdollisimman pian lukuvuoden päätyttyä. Laskussa pitää olla selkeästi laskuttajan nimi, hetu, osoite ja pankkitili. Samoin pitää näkyä laskutusperuste eli kenen kuljettamisesta on kyse ja laskutettavan kuljetusmatkan pituus (=koulumatka). 

 

 

Opiskeluhuolto ja oppilaiden tuen tarve

Tärkeää on, että ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä opettajat kartoittavat kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet. Oppilaan tuen tarpeita arvioidaan ja tukitoimet suunnitellaan, jotta tarvittava oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä erityisopetus voidaan aloittaa heti uuden lukuvuoden käynnistyessä.

 

Opiskeluhuolto (kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto) toimii 14.5.2020 alkaen normaalisti.

 

Poissaolot/Koulunkäynnistä vapautus

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa koulunkäynnistä vapauttamiseen tulee aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

 

Koulunkäynnistä vapautuksen myöntämisessä noudatetaan normaalia käytäntöä. Luvan enintään kolmen päivän vapautukseen myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja. Tätä pidemmistä vapautuksista päättää rehtori.

Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajat ilmoittavat opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.

Jottei oppilas jäisi poissaolon tai koulunkäynnistä vapautuksen aikana jälkeen opinnoissaan, on oppilaalle perusteltua antaa kotiin tarvittavat tehtävät ja opiskelumateriaalit. Mahdollinen tukiopetuksen tai muun oppimisen tuen tarve tulee huomioida hänen palatessaan opetukseen (kouluun).

Jos oppilaalla on lääkärin lausunto riskiryhmään kuulumisesta, tulee huoltajan ottaa yhteyttä rehtoriin. Terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), ja opetus voidaan antaa etäopetuksena.

 

                           Rehtorit tiedottavat tarkemmista koulukohtaisista ohjeista.

Ohjeita tarkennetaan tarvittaessa, mikäli valtakunnalliset ohjeet muuttuvat.

 

Loimaalla 8.5.2020

                                                                                  Manne Pärkö

                                                                                  sivistysjohtaja